Physics Faculty

Juming Jiao
Part-Time Faculty Instructor

jiaojuming@deanza.edu
408.864.8774
Visit Juming Jiao's Website

Kashi Nath
Part-Time Faculty Instructor

nathkashi@deanza.edu
408.864.8774

Lana Sheridan
Part-Time Faculty Instructor

sheridanlana@deanza.edu
408.864.8774

Megan Ulbricht
Part-Time Faculty Instructor

ulbrichtmegan@deanza.edu
408.864.8800

Back to Top