Physics Faculty

Juming Jiao
Part-Time Faculty Instruct

jiaojuming@deanza.edu
408.864.8774

Kashi Nath
Part-Time Faculty Instruct

nathkashi@deanza.edu
408.864.8774

Lana Sheridan
Part-Time Faculty Instruct

sheridanlana@deanza.edu
408.864.8774

Megan Ulbricht
Part-Time Faculty Instruct

ulbrichtmegan@deanza.edu
408.864.8800

Back to Top